علیرضا قدرتی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آدرس دفتر مرکزی: خیابان آزادی ـ بعد از بلوار استاد معین ـ نبش دکتر هوشیارـ پلاک 482

داوود نادرزاده رئیس هیئت مدیره

«عضو غیر موظف»

عضو هیئت مدیره

«»

حجت اله صالحی عضو هیئت مدیره

«عضو موظف»

احمد خیرخواه عضو هیئت مدیره

«عضو غیر موظف»