مشخصات پیشنهاد دهنده

نام:

نام خانوادگی:

شماره تماس:

شماره تماس همراه با کد شهر جهت اعلام نتیجه پیشنهاد اجباری می باشد.

مدرک و رشته تحصیلی:

پست سازمانی:

مشخصات پیشنهاد

عنوان:

نوع:

شرح:

علت ایجاد این فکر یا پیشنهاد در ذهن شما چه بوده است؟

تشریح وضعیت فعلی

نتایج اجرای حاصل از پیشنهاد

راه حل پیشنهاد برای حل مشکل موجود

برآورد میزان اعتبارات

پیشنهاد ارتباط مستقیم با صرفه اقتصادی

دارد ندارد

تاریخ:

فایل: